Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju nowoczesnej chirurgii dziecięcej oraz specjalności pokrewnych w Polsce, a przez to, działanie na rzecz dzieci wymagających leczenia chirurgicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Upowszechnianie w środowisku medycznym i naukowym wiedzy i osiągnięć związanych z chirurgią dziecięcą i pokrewnymi specjalnościami

  2. Finansowanie wyjazdów lekarzy, naukowców i innych osób na praktyki, staże, kursy, sympozja i zjazdy naukowe krajowe i zagraniczne.

  3. Przyznawanie środków finansowych i rzeczowych instytucjom na badania naukowe w zakresie poznania istoty, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia wad wrodzonych, i chorób nabytych wchodzących w zakres działań chirurgii dziecięcej oraz wdrażanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

  4. Finansowanie wykładów, konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych organizowanych w kraju, służących wymianie naukowej i upowszechnianiu osiągnięć światowej chirurgii dziecięcej i pokrewnych specjalności w Polsce.

  5. Finansowanie zakupów sprzętu i aparatury medycznej dla ośrodków chirurgii dziecięcej w Polsce.

  6. Finansowanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu chirurgii dziecięcej w środowisku medycznym i społeczeństwie.

  7. Przyznawanie nagród i wyróżnień oraz fundowanie stypendiów za najwybitniejsze osiągnięcia w profilaktyce i wdrażaniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie chirurgii dziecięcej oraz pokrewnych specjalności.